Detta begreppspapper definierar islamofobi och förankrar det i en svensk kontext. Pappret baseras på läsningar av närmare 40 olika definitioner och beskrivningar från organisationer, forskare och skribenter världen över. Definitionen är: Islamofobi är en form av rasism som angriper muslimitet eller förmodad muslimitet. Pappret identifierar sedan fem olika nivåer som islamofobi i Sverige tar sig i uttryck: Strukturell islamofobi, institutionaliserad islamofobi, islamofobi på individnivå, gruppbaserad islamofobi och internaliserad islamofobi. Pappret besvarar också de allra vanligaste invändningarna så som att begreppet skulle hota religionskritik, vara ett hot mot yttrandefriheten eller att det är svårt att göra gränsdragningar kring vem som är muslim. Slutligen så görs en inramning i hur arbete mot islamofobi kan organiseras. Dessa är indelade i tre huvudspår med folkbildning, opinionsbildning och identitetsstärkande insatser. I slutet av dokumentet finns referenser samt det underlag som använts för att formulera och skapa detta dokument.