Vi har tagit fram denna verktygslåda för att hjälpa oss orientera oss i det nya politiska landskapet. Den regering som kom till makten 17 oktober 2022 skapar nya förutsättningar, behov och en ny dynamik i samhället. Många individer och grupper blir särskilt sårbara och de rasistiska riktlinjerna förändrar Sverige från grunden. De grundläggande fri- och rättigheterna så väl som de internationella konventioner som Sverige är bundna till kan komma att nedprioriteras under de kommande åren.

Verktygslådan ger inte alla svar men skapar en grund för olika delar och verksamheter i vårt samhälle. Med verktygslådan kan ni börja tänka kring er roll i den nya politiska samtiden och göra det som ni kan för att förmildra, förhindra eller försvåra de nyfascistiska förslagen från att slå rot. Särskilt viktigt blir det i de verksamheter där man träffar barn, eftersom barn och ungdomar är en stor angreppspunkt i det så kallade Tidöavtalet.

Den nya tiden med högernationalismen vid makten kräver att vi den kommande tiden rör oss med stort mod, solidaritet och kreativitet. Det innebär att vi tillsammans behöver hitta vägar framåt och sätt att behålla en human och rättighets-baserad kompass för Sverige. Vi behöver överbrygga skillnader, oenigheter och egenintressen för att hitta den gemensamma mittenpunkten som vi kan samarbeta genom.